Uttalande: ovärdigt att tolktjänsten i Stockholm stängs för resten av året

UH medlem med teckenspråkstolkar.
Teckenspråkstolkar. Foto: Unga Hörselskadade

Publicerat: 18 november 2022
Edvin Lidén, ordförande för HiSUS och Johanna Forsberg, ordförande för Unga Hörselskadade

En tolktjänst i kris

Alla regioner i Sverige har enligt lag en skyldighet att erbjuda vardagstolkning för personer med hörselskada, döva och personer med dövblindhet. Det kan handla om tolk till bankmöten, föreningsmöten, fackliga möten, eller till fritidsintressen som en person har i sin vardag.

Tolkcentralen i region Stockholm har i ett meddelande på sin hemsida skrivit att man på grund av den ekonomiska situationen inte kommer kunna genomföra tolkuppdrag utöver sådana som sker inom Hälso- och sjukvården vid läkarbesök, akutbesök och andra liknande uppdrag. Detta beror enligt regionen på att tolkcentralens budget är slut för i år.

I ett pressmeddelande från organisationer som företräder personer med hörselskada, döva och personer med dövblindhet anges att även redan beviljade tolkningar under resten av 2022 verkar bokas av tolkcentralen.

Ett återkommande problem

Precis så som hörselorganisationerna i Stockholm i sitt pressmeddelande skriver är detta inte första gången regionens oförmåga att fullgöra det uppdrag som åläggs dem enligt Hälso- och sjukvårdslagen, att tillhandahålla vardagstolkning för personer med hörselskada, döva och personer med dövblindhet.

Liknande situationer har uppkommit inte mindre än 3 gånger under de senaste 10 åren: 2015, 2018 och 2019. I år ser vi också att detta sker samtidigt som regionen som helhet går mot att göra en vinst på straxt över 2 miljarder.

Behovet av en reformerad tolktjänst

På kort sikt ställer sig Unga Hörselskadade bakom det krav som uttalas i intresseorganisationernas pressmeddelande om att regionen för att lösa situationen här och nu måste skjuta till medel för att se till att man kan fullgöra sitt uppdrag att erbjuda regionens invånare en fungerande tolktjänst.

Unga Hörselskadade anser samtidigt att detta visar på ett större problem med hur dagens tolktjänst är strukturerad. Under de senaste 15 åren har möjliga reformer av tolktjänsten utretts gång på gång, utan att leda till resultat. I samband med att den senaste utredningen i frågan SOU 2022:11 presenterades föreslogs att lyfta ur tolktjänsten från Hälso- och sjukvårdslagen och skapa en ny tolktjänstlag som reglerar vardagstolkningen.

Vi anser att en sådan reform skulle stärka tolktjänsten för personer med hörselskada, döva och personer med dövblindhet. Det skulle tydliggöra att detta inte är ett uppdrag som är en del av vårdens uppgift utan också tydliggöra det som redan i dag är en självklarhet. Att regionen har ansvar att erbjuda tolk i vardagslivet till döva och hörselskadade och att det uppdraget inte kan prioriteras ned genom att man som i exemplet Stockholm upprepade gånger inte anslår tillräcklig budget och stänger ner tolktjänsten efter halva året.

Detta har fått pågå för länge nu. Det är dags för förändring och handling!

Edvin Lidén
Ordförande
UHiS Unga Hörselskadade Stockholm Gotland.

Johanna Forsberg
Ordförande
Unga Hörselskadade

Kontakt för frågor om detta uttalande:
Jonathan Elebjörk Wahlström
Generalsekreterare
hej@uh.se
+46708140994 (sms)