Unga Hörselskadade

انجمن جوانان کم شنوا سویدن (Unga Hörselskadade – UH)

انجمن جوانان کم شنوا سویدن (UH) یک سازمانی است برای جوانان که در شنیدن مشکل دارد. ما به افراد الی 30 سال خدمات ارائه مینماییم و مکان هایی را برای کودکان و جوانان که مشکل شنوایی دارد ارائه میکنیم تا بتوانند بدون اینکه مانعی برای دسترسی به آنها ایجاد گردد، با شرایط خود سازگار گردد، سرگرم شوند و رشد نمایند. اصطلاح ”سخت شنوایی” به اختلالات شنوایی، وزوز گوش، هیپراکوزیس، بیماری منیر، ناشنوایی یا هر یک از انواع دیگر اشاره مینماید. این بسیار حیاتی میباشد که اطفال و نوجوانان با دیگران در موقعیت مشابه ملاقات نمایند و الگوها و الهاماتی برای خود بیابند تا اجازه ندهند که در دسترس نبودن، مانع آنها گردد.

ما به سطح ملی و محلی مکان های ملاقات داریم. در سطح ملی، ما کمپ ها، کورس ها و کنفرانس هایی را ارائه مینماییم که برای هر فرد در سویدن باز میباشد. به صورت محلی، انجمن هایی داریم که فعالیت را برای ساکنین منطقه تنظیم مینماید. ما همیشه در تلاش هستیم تا جلسات خود را در دسترس همه اعضای خود قرار دهیم، اما در بعضی مواقع، امکان دارد یک تعداد از فعالیت ها برای یک گروه سنی خاص تنظیم گردد. بیشتر فعالیت های ما به زبان کلامی و یا اشاروی سویدنی انجام میگردد.

همچنان ما برای ایجاد جامعهی بهتر برای اطفال و جوانان کم شنوا که در آن به حقوق آنها احترام میگذارد، کار مینماییم. به عنوان بخشی از این تلاش ها، ما در مورد جوانان و موانع شنوایی معلومات جمع آوری نموده و در مورد آنها اگاهی دهی مینماییم. همچنان ما با مقامات و سیاستمداران که به اثر تصمیمات انها زندگی جوانان کم شنوا تحت تأثیر قرار میگیرد، در حال بحث و گفتگوی میباشیم.

ما مکان های ملاقات را فراهم مینماییم

برای اطفال و نوجوانان مهم است که با افراد کم شنوا ملاقات نمایید. انجام این کار به آنها امکان میدهد که هویت خود را تقویت کنند و در خود مصئون گردد. بنابر این، ما مکان های ملاقات ملی و محلی را برای جوانان که آسیب های شنوایی دارد فراهم مینماییم.

UH medlemmar

ما برای ایجاد یک جامعه بهتر تلاش مینماییم.

زمانیکه مقامات و سیاستمداران تصمیماتی میگیرند که بر ما تأثیر میگذارد، بسیار مهم است که به تجربیات و دیدگاه های اطفال و جوانان کم شنوا احترام گذاشته شود. به همین دلیل، ما تلاش های حمایتی را انجام میدهیم تا اطمینان حاصل کنیم که حقوق جوانان کم شنوا رعایت میگردد.

UH medlem med teckenspråkstolkar.

ما آگاهی دهی مینماییم

هدایت نمودن در میان تمام معلومات موجود در مورد آسیب های شنوایی و حقوق جوانان کم شنوا میتواند دشوار و گیج کننده باشد. بنابراین، ما معلومات مربوط به این موضوع را در بانک دانش خود جمع آوری مینماییم.

سولات که بطور مسلسل پرسیده شده