situationen  i Nepal

Hörselskadad i nepal

Det råder brist på kunskap om vad en hörselskada är och dess konsekvenser på samhällsnivå i Nepal. Personer med hörselskada saknar ofta kunskap om orsaker till en hörselskada och i Nepal spelar familjen en viktig roll socialt, kulturellt och ekonomiskt. Alla familjemedlemmar förväntas bidra

Definitionen

Nepal är ett av världens fattigaste länder och det finns stora skillnader i vilka förutsättningar personer med hörselskada har i jämförelse med Sverige. I Sverige definieras personer med hörselskada som “hörselskadad” oavsett vilken grad av nedsättning personen har men så är inte fallet i Nepal. 

Den nepalesiska definitionen om vem som är hörselskadad är
  • Personer med grav hörselnedsättning (65 db – 80 db)  
  • Personer som inte kan tala tydligt eller kan uppfatta tal tydligt och som behöver använda hörapparat för att höra.

Utifrån denna definition är det i praktiken få personer med måttlig eller lätt hörselnedsättning som räknas som hörselskadad i Nepal. En följd av den nepalesiska definitionen är att rätten till en teckenspråkig skolgång i en dövskola är begränsad till personer med grav hörselnedsättning. 

Den nepalesiska definitionen utgår från Världshälsoorganisationens definition om att en funktionsnedsättning är en personlig eller medicinsk begränsning som är permanent men som inte självklart kan variera beroende på hur tillgänglig omgivningen är. Nepal har ratificerat FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning men FN har dock kritiserat staten Nepal för att den nuvarande definitionen exkluderar många personer med hörselskada.

Enligt FN konventionen får en funktionsnedsättning olika konsekvenser beroende på hur tillgänglig omgivningen är. Personer med hörselskada är en bred grupp och konsekvensen av en hörselnedsättning varierar  beroende på bland annat ljudmiljö eller tillgång till hjälpmedel. FN rekommenderar att staten Nepal ska utgå från en definition som grundar sig på mänskliga rättigheter istället för personliga eller medicinska begränsningar av en funktionsnedsättning. Utifrån ett rättighetsperspektiv är människovärdet det centrala och bygger på att alla människor har rätt att vara delaktiga på lika villkor. En rättighetsbaserad utgångspunkt tydliggör även att konsekvensen av en funktionsnedsättning kan variera beroende på hur tillgänglig omgivningen är. En förändrad definition skulle leda till förbättrade möjligheter för personer med hörselskada att vara delaktiga på lika villkor. 

Användningen av Teckenspråk

Den generella uppfattningen i Nepal är att teckenspråk är “de dövas språk” och inget som personer med hörselskada bör använda sig av.

Synen på teckenspråk

Sujeeta Maharjan, NAHOH

”Jag har nyligen börjat engagera mig i NAHOH och vill dela med mig hur jag tänker kring teckenspråk och det skiljer sig nog från hur andra medlemmar i NAHOH tänker. Som jag minns det har jag haft svårigheter med höra sedan barndomen. Tack vare att jag använder hörapparater kan jag höra bra och därför har jag aldrig föredragit att använda teckenspråk. Jag har inte heller lärt mig teckenspråk och vill inte lära mig teckenspråk.  Personligen kan jag höra bra, prata tydligt samt uttrycka mig själv genom talspråk tack vare att jag använder hörapparater. Jag har andra behov än teckenspråk, som exempelvis skriftlig information eller skrivtolkning. Det skulle vara mycket värdefullt för mig om skrivtolkning fanns tillgängligt i Nepal. Jag tänker att teckenspråk nog är mer användbart för personer som har svårt att läsa eller som har en väldigt grav hörselnedsättning.”