Samarbeten

Unga Hörselskadade har flera samarbeten med ett antal olika organisationer.
Här kan du läsa mer om dem!

Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)  är en paraplyorganisation för ungdomsorganisationer i Sverige. Unga Hörselskadades ideella och anställda deltar kontinuerligt i arrangemang, utbildningar och nätverk som LSU anordnar. Läs mer om LSU.

Nätverket Unga för Tillgänglighet, NUFT, är en informell sammanslutning av ungdomsorganisationer som samlar unga med funktionsnedsättningar. Nätverket startades fristående 2010 och idag arbetar nätverket framförallt med representation i olika sammanhang samt sakfrågorna arbetsmarknad och skola.

Vi får även stöd av MyRight som är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Genom dem har vi ett utvecklingssamarbete i Nepal.

Ordförandegruppen

Ordförandegruppen, eller OG-gruppen, är ett forum där vi och andra hörselorganisationer i Sverige samverkar. Under mötena deltar respektive organisations ordförande och högsta tjänstemän. Gruppen träffas flera gånger per år och diskuterar gemensamma frågor, bland annat pågående statliga utredningar, gemensamma ståndpunkter och framtidsfrågor.

Med i OG-gruppen är förutom Unga Hörselskadade:
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB)
Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Dövblind Ungdom (DBU)

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.