Projekt

Här finner du information om Unga Hörselskadades projekt som drivs just nu eller som har drivits. 

VI SKA MED

VI SKA MED är ett arbetsmarknadsprojekt som startades år 2015. Projektet avslutades december 2018. VI SKA MED ägdes av oss på Unga Hörselskadade tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Dövblind Ungdom. Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, unga med hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Projektet startades för att råda bot på den bristande kunskapen i samhället där attityden mot vår målgrupp i arbetslivet är förlegad och felaktig vilket leder till diskriminering och kränkande behandling. VI SKA MED informerade dels målgruppen om deras rättigheter, vilka hjälpmedel som finns att tillgå och vart man vänder sig vid diskriminering. En annan uppgift som partiet har är att utbilda samt informera aktörer om hur målgruppens situation ser ut på arbetsmarknaden. Läs mer på deras hemsida för mer information.

Internationella projekt

Vi har även i flera år haft ett projekt i Nepal där vi arbetar för att förbättra unga hörselskadades situation. Sedan 2018 driver vi ännu en gång ett projekt där som kommer att pågå fram till 2021. Läs mer om vårt arbete i Nepal.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.