Nepal

Varför har UH haft ett internationellt utvecklingssamarbete?

Unga Hörselskadades vision är att personer med hörselskada ska vara självständiga, delaktiga och utvecklas på lika villkor. Vi arbetar utifrån denna vision i vår strävan att skapa bättre förutsättningar för personer med hörselskada på lokal, regional och nationell nivå. I många delar av världen finns personer med hörselskada som har helt andra livsvillkor och förutsättningar för att vara självständiga och delaktiga på lika villkor. Bland annat när det gäller tillgång till hjälpmedel, att lära sig teckenspråk eller möjlighet att få en anpassad skolgång.  I andra delar av världen finns det en specifik decibelgräns, vilken avgör graden av en hörselnedsättning, och som behöver uppnås för att definieras som hörselskadad eller så finns inte begreppet hörselskadad överhuvudtaget. Det kan även vara långt ifrån självklart att personer med hörselskada anses vara en egen grupp med egna behov. Dessutom existerar negativa attityder gentemot personer med hörselskada i större omfattning. Många personer med hörselskada saknar även kunskap om sina mänskliga rättigheter och att det finns en särskild FN konvention för personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt och värdefullt att Unga Hörselskadade även arbetar på global nivå utifrån organisationens vision för att skapa bättre förutsättningar för personer med hörselskada i andra delar av världen.  

För närvarande har Unga Hörselskadade ett utvecklingssamarbete 2018 – 2021 med två partnerorganisationer i Nepal – NAHOH och SHRUTI. Utvecklingssamarbetet har som övergripande mål att förbättra livsvillkoren för personer med hörselskada i Nepal. Genom erfarenhetsutbyte om organisering bidrar UH till att NAHOH och SHRUTI självständigt kan arbeta för att skapa bättre livsvillkor för personer med hörselskada. Inom ramen för projektet kommer organisationerna bland annat att arbeta för att öka medvetenheten om behoven som personer med hörselskada har, bedriva påverkansarbete med fokus på utbildning och arbetsmarknad samt att starta lokala föreningar i olika delar av Nepal.  

Utvecklingssamarbete i Nepal

Startskotten för vårt samarbete i Nepal var en kontaktresa under hösten 2013. Då besökte representanter från Unga Hörselskadade Nepals huvudstad Kathmandu för att undersöka förutsättningarna för att bedriva ett utvecklingssamarbete. I Nepal fick UH:s representanter träffa de två existerande hörselorganisationer som båda är verksamma i Kathmandu och fick kunskap om situationen för personer med hörselskada i Nepal. UH tog efter resan beslutet att inleda ett utvecklingssamarbete med organisationen NAHOH, Nepal Association of the Hard of Hearing. Några månader senare, våren 2014, åkte UH:s  representanter återigen till Nepal för att tillsammans med NAHOH planera för vad som skulle genomföras inom ramen för projektperioden 2015 -2017.

Klicka på bilden för att komma till UH:s Instagam stories ifrån Nepalprojektet.

Finansiering

Unga Hörselskadade är en medlemsorganisation till MyRight som är funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Utvecklingssamarbetet finansieras till största delen av MyRight som i tur får bidrag från Forum CIV som är en paraplyorganisation för civilsamhällets internationella arbete. Forum CIV får bidrag från SIDA. MyRight arbetar för att stärka lokala organisationer som organiserar personer med funktionsnedsättning/normbrytande funktionsvariation i syfte att organisationerna självständigt ska bedriva ett arbete för förändring.