Unga Hörselskadade

The Swedish Association of Hard of Hearing Young People (Unga Hörselskadade – UH)

The Swedish Association of Hard of Hearing Young People (UH) ናይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም መንእሰያት ዝተጣየሸ ትካል እዩ። ክሳብ 30 ዕድመ ዘለዉ ሰባት ነተኣናግድ፣ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ብስእነት ተበጻሒነት ከይተዓገቱ ዝእከቡሉ፣ ዝዘናጉዑሉን ናይ ነፍሲ ወከፎም ኣገላልጻታት ዘማዕቡሉሉ ቦታታት ነቕርብ።  እቲ ’ናይ ምስማዕ ጸገም’ ዝብል ኣገላልጻ ምስማዕ ዘይምኽኣል፣ ቲኒተስ፣ ሃይፐርከሲስ፣ ሕማም ሚኒየር፣ ምጽማም ወይ ካልኦት ዓይታት ዝሓውስ እዩ። ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዉ ካልኦት ሰባት ምርካቦምን ብስእነት ተበጻሒነት ዘይተዓገቱ መርኣያታትን ምልዕዓልን ምርካቦም ዝጠቅም እዩ።

ብብርኪ ሃገርን ዞባን ዝርከቡ ናይ ኣኼባ ቦታታት ኣለዉና። ኣብ’ቲ ብብርኪ ሃገር ዝርከብ፣ ኣብ ሽወደን ንዝርከብ ኩሉ ሰብ ክፉት ዝኾኑ ደምበታት፣ ኮርሲታትን ዋዕላታትን ነቕርብ። ብብርኪ ዞባ፣ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ንጥፈታት ዘዋድዱ ማሕበራት ኣለዉና። ኩሎም ንጥፈታትና ኩልግዜ ንኹሎም ኣባላትና ዝርከቡ ንክኾኑ ንጽዕር ኣለና፣ ሓሓሊፉ ግን፣ ዝተወሰኑ ንጥፈታት ንዝተወሰነ ክልል ዕድመ ዝተወጠኑ ክኾኑ ይኽእሉ። መብዛሕቲኦም ንጥፈታትና ብቋንቋ ሽወደን ወይከኣ ብምልክት ቋንቋ ሽወደን እዮም ዝግበሩ።

ናይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ዝሓሸን መሰሎም ዘኽብረሎምን ሕብረተሰብ ንምፍጣር’ውን ንሰርሕ። ከም ኣካል እዚኦም ጻዕሪታት፣ ብዛዕባ መንእሰያትን ናይ ምስማዕ ጸገምን ፍልጠት ንእክብ ከምኡ’ውን ንዝርግሕ። ብተወሳኺ’ውን ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም መንእሰያት ህይወት ዝጸሉ ውሳነታት ምስ ዘሕልፉ ሰበ ስልጣንን ፖለቲከኛታትን ቐጻልነት ዘለዎ ምይይጥ ንገብር።

ናይ ኣኼባ ቦታታት ነቕርብ

ህጻናትን መንእሰያትን ካልኦት ናይ ምስማዕ ጸገም ምስ ዘለዎም ሰባት ምርኻቦም ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ምግባር መንነቶም ንኸደልድሉን ብዓርሶም ድሕነት ዘለዎም ንክኾኑ ይገብሮም። ስለዚ ድማ፣ ናይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም ሰባት ሃገራዊን ዞባዊን ናይ ኣኼባ ቦታታት ነቕርብ።

ዝሓሸ ሕብረተሰብ ንምፍጣር ንሰርሕ

ሰበ ስልጣንን ፖለቲከኛታትን ንዓና ዝጸሉ ውሳነታት ከሕልፉ ከለዉ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ተሞክሮታትን ኣረኣእያታትን ክኽበሩ ኣለዎም። በዚ ምኽንያት ድማ፣ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም መንእሰያት መሰላት ንክኽበሩ ስራሕቲ ጎስጓስ ንሰርሕ።

UH medlem med teckenspråkstolkar.

ፍልጠት ንዝርግሕ

ብዛዕባ ጸገማት ምስማዕን ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ሰባት ዘለዎም መሰላትን ዘሎ ሓበሬታ ኩሉ ምድህሳስ ኣጸጋሚን ዘደናግርን ክኾን ይኽእል። ስለዚ ድማ ኣብ ዕቋር ፍልጠትና በቲ ዝርከብ ኣርእስቲ ኢና ሓበሬታ ንእክብ።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት