Teckenspråk och tvåspråkighet

Teckenspråk används vid direkt kommunikation av döva och personer med hörselskada. Teckenspråket är inte internationellt som många tror, det finns minst 160 olika teckenspråk i världen och de flesta är nationellt knutna, men inte alla. Vilka teckenspråk som är besläktade med varandra är inte samma som talade språk även om många likheter finns. Svenskt teckenspråk erkändes som dövas första språk av riksdagen 1981.

Tvåspråkighet

Vi tycker att alla barn och unga med hörselskada tidigt ska få möjlighet att utveckla både svenska och svenskt teckenspråk så att de senare i livet själva kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Genom att vara flerspråkig och ha tillgång till både talat språk och teckenspråk ökar chansen för delaktighet i vardagens alla situationer. Stora mängder forskning visar dessutom att flerspråkighet gynnar språkutvecklingen. Det finns ingen motsättning i att lära sig flera olika språk utan det viktiga är att barn och unga så tidigt som möjligt ges möjlighet till kommunikation på det sätt som passar dem.

Att utveckla ett språk vid tidig ålder sker omedvetet och automatiskt. Inlärning senare i livet kräver större ansträngning och motivation från individens sida. Det är inte heller självklart att nivån på språket blir lika hög som om barnet fått utveckla det från tidig ålder. Teckenspråk och talat språk gynnar varandra och gör att språken blir rikare. Ju fler redskap för kommunikation desto fler möjligheter att kommunicera.

Tvåspråkighet och utbildning

På lekplatsen, vid utklädningslådan eller under legobygge är inte den språkliga kommunikationen viktigast. Men när man börjar skolan börjar också samtalet med kamraterna spela en allt större roll. Har man en hörselskada går mycket av energin åt till att avläsa och överhuvudtaget försöka höra vad som sägs. Detta var ett mindre problem under gamla tiders katederundervisning, men leder till minskad delaktighet under grupparbeten och diskussioner. Många elever med hörselskada vittnar om huvudvärk och trötthet efter en dag i skolan. Teckenspråk är en mer intelligent lösning än en värktablett!

På specialskolorna för döva elever eller elever hörselskada sker undervisningen på teckenspråk och med hörhjälpmedel Elevgruppen där ser idag annorlunda ut eftersom många barn som föds döva får ett cochleaimplantat inopererat. I och med detta sjunker antalet döva barn. Det är viktigt att specialskolan fortsättningsvis har en tvåspråkig miljö som tillgodoser barnens behov. Teckenspråk ska vara en självklarhet i specialskolan. De elever som går integrerat i en klass med hörande kamrater bör ha möjlighet till återkommande besök på specialskolorna för att få stimulans i sitt teckenspråk. Eleverna bör också erbjudas teckenspråkslektioner när de går integrerat. 

Problem och lösningar

Valfrihet

Problem: Det sägs vara möjligt att få teckenspråk om man vill och att det är valfriheten som styr. I praktiken är det föräldrarna till barnet med hörselskada som bestämmer om barnet ska få lära sig teckenspråk eller inte. Vad händer med barnet om föräldrarna saknar engagemang – eller kunskap – för att ta strid för barnets rätt till tvåspråkighet? 
Lösning: Stoppa valfriheten! Teckenspråket är ett måste vid sidan av svenskan. Alla barn med hörselskada måste tidigt i livet få utveckla både svenska och teckenspråk. Det ger individen en valfrihet att välja språk efter sammanhang och miljö.

TUFF

Problem: TUFF, teckenspråksutbildning för föräldrar, är en förordning som ger föräldrar till ett barn med hörselskada statligt finansierad rätt till utbildning i teckenspråk. Samma rättigheter finns inte för personen som har hörselskadan. 
Lösning: Tuffa till lagen! En lagändring som ger alla personer med hörselskada laglig rätt till teckenspråksutbildning måste till. En sådan lag bör också vara betydligt mer omfattande än den är idag.

Teckenspråkiga miljöer

Problem: Idag finns det ingen tydlig organisation för hur barn med hörselskada ska få tillgång till teckenspråkiga miljöer. Det gäller särskilt de barn som går individualintegrerade i en skola med hörande. 
Lösning: Ansvaret för teckenspråksundervisning och möjlighet till teckenspråkiga miljöer ska ligga på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Elever som går individualintegrerat ska kunna använda sig av regionala resurscenter, tillhandahållna av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), för att möta andra barn med hörselskada och stimuleras i sitt teckenspråk. Ansvaret för den tidiga teckenspråksutvecklingen ska ligga på habiliteringen, där teckenspråk ska ingå som en självklar del. 

Till sist

De lösningar vi presenterar ovan är såväl moraliskt som ekonomiskt försvarbara. Individer rustade för att möta livet lönar sig och tvåspråkighet ger delaktighet i längden. Därför måste alla barn med hörselskada tidigt i livet få utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. 

Det är valfrihet. På riktigt.

Vill du läsa mer om Unga Hörselskadades vision om tvåspråkighet? Inom snar framtid är vi klara med en ny informationsfolder om tvåspråkighet. Mer om det då!

Lär dig svenskt teckenspråk

Vill du lära dig Svenskt teckenspråk? Många studieförbund erbjuder kurser, men du kan också studera teckenspråk på universitet eller folkhögskola. Det finns även sidor på nätet där du kan lära dig tecken och vardagsfraser.

Här samlar vi några tips på var du kan lära dig teckenspråk.