Projekt

Här finner du information om Unga Hörselskadades projekt som drivs just nu eller som har drivits. 

VI SKA MED

VI SKA MED är ett arbetsmarknadsprojekt som startades år 2015. Projektet kommer att avslutas december 2018. VI SKA MED ägs av oss på Unga Hörselskadade tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Dövblind Ungdom. Syftet med projektet är och har varit att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, unga med hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning. 

Projektet startades för att råda bot på den bristande kunskapen i samhället där attityden mot vår målgrupp i arbetslivet är förlegad och felaktig vilket leder till diskriminering och kränkande behandling. VI SKA MED informerar dels målgruppen om deras rättigheter, vilka hjälpmedel som finns att tillgå och vart man vänder sig vid diskriminering. En annan uppgift som partiet har är att utbilda samt informera aktörer om hur målgruppens situation ser ut på arbetsmarknaden. Läs mer på deras hemsida för mer information.