Att representera Unga Hörselskadade

Under året deltar styrelsen, olika medlemmar och kansliet på ett antal möten. Unga Hörselskadade tycker att det är viktig att vi finns representerade i forum som berör våra frågor och vår vardag. Därför satsar vi mycket på representation.

Under året har Unga Hörselskadade representerat i en mängd olika sammanhang som är viktiga för att kunna sprida erfarenheter och synpunkter om hörselskadades situation i samhället. Bland annat deltar vi i olika konferenser och seminarier som handlar om hörsel- och/eller ungdomsfrågor. Vi går på möten hos olika statliga myndigheter, departement och andra viktiga samhällsinstanser. Unga Hörselskadade är också representerade i ett antal referens- och styrgrupper i olika viktiga frågor.

I Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) nationella skolråd är Heléne Larsson (helene.larsson@uh.se) Unga Hörselskadades representant. De har möten sex (6) gånger om året, mötena handlar om SPSM:s arbete och framtid. 

Arbetsförmedlingens brukarråd
Brukarrådet håller två möten per år och tar upp frågor kring arbetslöshet och åtgärder för unga personer med funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden. Styrelsen ansvarar för rerepsentation i detta brukarråd.